Saavutettavuusseloste

Hannu Laakkonen

Tulevaisuusorientoitunut johtamisote vahvistaa yrityksen menestymistä

Valmistuin kesällä 2017 Oulun Yliopiston Executive MBA -koulutuksesta. Tutkinnon aikana panostin yli 20 vuoden aikana kertyneen johtamis- ja valmentamiskokemukseni vahvistamiseen ja uudistamiseen.  Työssäni olen erikoistunut toimitusjohtajien henkilökohtaiseen valmentamiseen ja hallitustyöskentelyyn. Valitessani opinahjoa sain hyvää vertailutietoa omilta toimitusjohtajavalmennettaviltani, jotka suorittivat johdon coachingin yhteydessä omia EMBA-opintojaan. Näin pystyin vertailemaan muiden suomalaisten MBA-opintojen sisältöjä ja toteutusmalleja. Itselleni Oulun EMBA soveltui parhaiten sisältöjensä sekä toteutusmallinsa ansiosta. 

Executive coaching ja sen merkitys tulevat tulevaisuudessa vain lisääntymään, tämä tuli näytettyä toteen oman lopputyöni kautta niin teoreettisesti kuin käytännössäkin. Tutkin vuoden ajan kestäneessä aidossa yritysvalmennus-casessa johdon tulevaisuusorientoitunutta johtamisotetta, sen puuttumista ja sen merkitystä organisaatiokulttuurin uudistumiseen sekä sitä, kuinka johdon coachingin avulla voi tukea yrityksen strategista kasvua.  Vertailin samalla perinteisiä muutosjohtamisteorioita ja niiden vaikutuksia yksilö- sekä johtoryhmätasolla. Tämän tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että perinteiset muutosjohtamisen teoriat eivät sovellu täysin nykyiseen nopeasti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön vaan tarvitaan uutta teoreettistakin johtamismallia. Lopputyöni aikana kehitin tämän tutkimuksen pohjalta tulevaisuusorientoituneen johtamismallin, jonka avulla nopeasti muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä voi menestyä johtajana ja vahvistaa oman organisaationsa strategista uudistumiskyvykkyyttä. 

Lopputyön ja muidenkin tehtävien toteutukseen sain tutkinnon eri opintojaksoilta ja opettajilta hyviä teoreettisia sisältöjä. Lisäksi vierailevat luennoitsijat eri yrityksistä omine johtamisoppeineen sekä myös EMBA-ryhmäläiset niin 2015- kuin 2016- vuosikurssiltakin antoivat paljon uutta ajateltavaa. Pystyin suorittamaan opinnot hyvin työni lomassa ja niiden aikataulutus toimi hyvin ohjelman vastuuvetäjien Antin ja Pirjon avulla. Itselläni oli onni tutustua niin omiin 2015- vuosikurssilaisiin kuin seuraavan vuosikurssin osallistujiinkin. Heidän kanssaan kävimme opettavaisen Lyonin kurssijakson keväällä 2017. Uudet ihmiset ja verkostot ovat hienoa EMBA-opintojen antia.

Rohkaisen jokaista asiantuntijaa, valmentajaa tai johtajaa kouluttautumaan säännöllisesti. Vain siten voi saada eettisen oikeutuksen valmentaa ja johtaa!

Hannu Laakkonen
Executive coach
EMBA 2017