EMBA News - Mikä ihmeen paikanmarkkinointi?

26.11.2018

Suomeen tehtävien ulkomaisten investointien määrä on ollut kasvussa, ja vuonna 2017 rikottiin reilusti ennätyksiä ulkomaisten yritysten investoinneissa ja yritysostoissa. Viime vuonna Suomessa rekisteröitiin 336 uutta kansainvälistä yritystä ja yritysostoa, mikä on lähes viidennes enemmän kuin vuonna 2016. Ulkomaiset investoinnit Suomeen ovat kasvaneet viime vuosina etenkin ohjelmisto- ja elektroniikka-aloilla ja suuntautuneet pitkälti Uudenmaan alueelle. Kun koko maassa oli viime vuonna 133 suoraa ulkomaista investointihanketta, niistä 94 eli reilut kaksi kolmasosaa kohdistui Uudellemaalle. Suurin osa investoinneista on tullut ict-alalle, hyödyntämään Suomessa vapautunutta osaajapotentiaalia. Näin on tapahtunut myös Oulussa.

Suomi on vakaa ja läpinäkyvä maa, joka tarjoaa ulkomaisille yrityksille mielenkiintoisen toimintaympäristön. On selvää, että Suomen taloudelle ulkomaisten yritysten investointien merkitys on suuri. Suorien vaikutusten lisäksi ostot suomalaisilta yrityksiltä sekä työntekijöiden palkat ja ostovoima ovat merkittäviä. Niiden lisäksi ulkomaisten yritysten kanavat maailmanmarkkinoille tarjoavat suomalaisille yrityksille uusia kasvupolkuja ja kumppanuuksia. Tätä kilpailukykyä voidaan edistää markkinoimalla kaupunkiseutua investointikohteena ja houkuttelemalla tänne ulkomaisia investointeja rahoituksen tai alueille sijoittuvien yritysten muodossa.

Mikäli Suomeen investoidaan vähemmän, meillä toimivien yritysten on vaikeampaa menestyä kansainvälisillä markkinoilla huolimatta noususuhdanteesta. Suomen ja sen alueiden houkuttelevuuden lisääminen investointien kohdealueena on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Kilpailu uusista investoinneista ja olemassa olevien investointien jatkuvuudesta eri maiden ja kaupunkien välillä on varsin ankaraa. Onnistuminen edellyttää paitsi alueen osaamisen aktiivista markkinointia ja myyntiä, myös investointeja edistävien organisaatioiden ja niiden verkostojen kehittämistä.

Yrityksille markkinointi ja brändäys on ollut keskeinen osa toimintaa jo kauan, mutta paikat ovat olleet aktiivisia omassa markkinoinnissaan vasta runsaat parikymmentä vuotta ja meillä Suomessa paikkojen brändäys on varsin uusi ilmiö. Oikeastaan olemme myöhässä kehityksestä muuhun Eurooppaan verrattuna, missä jo kauan brändi on nähty prosessina joka edistää paikan taloudellista kasvua ja kilpailukykyä.

Paikanmarkkinoinnissa kyse ei siis ole pelkästään logosta tai sloganista vaan suorien ulkomaisten investointien houkutteluun suunnattu paikanmarkkinointi ilmeneekin sen toiminnan tavoitteiden, verkostojen, yksilöiden ja alueellisten valmiuksien kautta. Esimerkiksi ennen investointivaihetta on hyvä keskittyä imagon rakentamiseen ja markkinointiin. Itse investointivaihe on tietysti tärkein vaihe, niin ulkomaisen investoijan kuin investointia edistävän toimijan kannalta ja silloin keskitytään tiedonkeruuseen ja tehdään investoinnin toteuttamiseen liittyvää selvitystyötä. Investoinnin jälkeen käynnistyy jälkimarkkinointitoimet mihin kannattaa panostaa, jotta uusi liiketoiminta kasvaa ja investoinnin jatkuvuus turvataan.

Investointeja edistävän toimijan henkilökohtaiset intressit ja verkostot eivät saa vaikuttaa markkinoinnin sisältöön ja sidosryhmätyö on ratkaisevan tärkeää kaikissa investointiprosessin vaiheissa. Jokainen investointitapaus luo, kehittää ja ylläpitää omaa verkostoaan, jossa muun muassa teknisten ja johtamisen asiantuntijoiden osallistuminen on tärkeää. Sidosryhmien osallistuminen muodostaa verkoston, joka voi olla merkittävä alueellinen voimavara houkutella ja ylläpitää investointeja. Alueen ekosysteemissä juuri osaaminen luo mahdollisuuden investointeihin.

Lähivuosien näköpiirissä Pohjois-Suomessa on lisää merkittäviä yksityisiä investointeja, joiden rahallinen arvo on useita satoja miljoonia euroja. Niiden houkuttelussa paikoilla ja investointeja edistävillä toimijoilla on merkittävä tehtävä. Toimijat eivät kuitenkaan ole yksin, vaan työtä tehdään tiiviisti monien muiden yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Siksi on tärkeää luoda yhteinen alueellinen tahtotila ja viestiä yhteinen strategia. Suorien ulkomaisten investointien houkuttelu edellyttää pitkäaikaista sitoutumista ja resursseja investoinnin jokaisessa vaiheessa. Vaikka markkinointi painottuu investointia edeltävään vaiheeseen, ratkaisevaa on se, miten alue pystyy palvelemaan investointia pitkällä tähtäimellä.

Pauliina Pikkujämsä
Head of marketing, communications and events, BusinessOulu